Royal Rajasthan
Rs. 25,000
Shimla - Manali
Rs. 28,500
Dubai
Rs. 44,000